Disclaimer:

Whilst every care has been taken to ensure accuracy in the preparation of the information contained herein, no warranties whatsoever are given or legal representative is provided in respect thereon. All information which are other than the specifications,plans and visual representations contained in the Materials are current only as at the time of printing and are subject to changes from time to time by the developer and/or the competent authorities and shall not form part of the offer or contract. The Sale and Purchase Agreement shall form the entire agreement between the developer and the purchaser and shall in no way be modified by any statements, representations or promises (whether or not contained in the Materials and/or made by the developer or the agent). All rights are reserved.

Chúng tôi đã rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chính xác của thông tin khi chuẩn bị các nội dung đi kèm, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào về tính chính xác của các nội dung này. Tất cả các thông tin không phải là thông số kỹ thuật, bản vẽ và hình ảnh minh hoạ chứa đựng trong Tài liệu này chỉ phù hợp tại thời điểm in ấn và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của Chủ đầu tư và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và sẽ không là một phần của đề nghị hoặc hợp đồng. Hợp Đồng Mua Bán sẽ bao gồm toàn bộ các thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Người mua, và sẽ không bị thay đổi bởi bất kỳ bản tuyên bố, đại diện và cam kết nào (được hoặc không được đề cập trong Tài liệu này và/hoặc bởi Chủ đầu tư hay Đại lý). Mọi bản quyền đều được bảo lưu.

English
Vietnamese
HOME
FACILITIES
Kids’ Centric Facilities
Jungle Playground
Treehouse Playroom
Sky Playground
School Bus Stop
Aquatic Hub
63m Swimming Pool
Aqua Gym
Jacuzzi Pod
Wellness Retreat
Jacuzzi Retreat
Cabanas with Hammock
BBQ Garden
Swing Lounge
Mushroom Pavilion
Fitness Facilities
Tennis Court
Multi-purpose Court
Fitness Station
24/7 Gym
Sky Yoga Deck
Clubhouse
Main Lobby
Treehouse Playroom
Multi-function Room
Karaoke & Movie Room
Entertainment Lounge
24/7 Gym
APARTMENTS
2 Bedroom-88 sqm
3 Bedroom-114 sqm